We wrześniu 2016 zakończyliśmy projekt „Numeryczny model złoża oparty na parametrach jakościowych węgli kamiennych”. Koor­dy­na­to­rem pro­jektu była jed­nostka naukowa — Uni­wer­sy­tet Ślą­ski- reprezentowana przez koordynatora projektu dr Iwonę Jelonek. W skład Zespołu Badawczego wchodzili  także: Barbara Gąsior, reprezentująca firmę GGS-PROJEKT oraz dr inż. Marian Poniewiera.

http://www.tango-njmz.pl/koordynator/

Pragniemy poinformować, iż projekt ten został oceniony pozytywnie pod względem merytorycznym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Oceniono go jako produkt innowacyjny, odpowiadający standardom międzynarodowym. Wszystkie stawiane przez nas cele zostały osiągnięte!

Mamy nadzieję, że zrealizowany projekt ma szanse wpły­nąć i pod­nieść efek­tyw­ność i jakość pla­no­wa­nia gór­ni­czego.

Po szczegółu zapraszamy na stronę

http://www.tango-njmz.pl/

Zadzwoń do nas Extraseo.pl