Pracownia geologii i ochrony środowiska

GGS-Projekt

ochrona
środowiska

geologia
złożowa

geofizyka

hydrogeologia

geologia
inżynierska

pompy
ciepła

odwierty
geologiczne

pozwolenia
wodnoprawne

obsługa
budów

badania
gruntu

GGS-Projekt

O nas

GGS-Projekt Pra­cow­nia geo­lo­gii i ochrony śro­do­wi­ska Sp. z o.o. sta­nowi mobilny, prężny zespół geo­lo­gów z dużym doświad­cze­niem oraz wyma­ga­nymi upraw­nie­niami w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia, doku­men­to­wa­nia, dozo­ro­wa­nia i kie­ro­wa­nia pra­cami geo­lo­gicz­nymi. Nasza firma chce wnieść na rynek  usługi o naj­wyż­szej jako­ści. Uczci­wość to dla nas pro­fe­sjo­nalne wyko­na­nie pro­jektu na każ­dym eta­pie jego reali­za­cji.

Rdze­niem firmy są wykwa­li­fi­ko­wani, upraw­nieni geo­lo­dzy posia­da­jący zasoby wie­dzy i doświad­cze­nie prze­kła­da­jące się na pro­fe­sjo­na­lizm wyko­ny­wa­nej pracy.

Chcemy, aby wie­dza poparta doświad­cze­niem były jedną z głów­nych pod­staw ofe­ro­wa­nych przez nas usług.Nasze pro­jekty reali­zu­jemy z naj­wyż­szą sta­ran­no­ścią i sumien­no­ścią dba­jąc o prze­strze­ga­nie dobrych zasad sztuki inży­nier­skiej oraz stan­dar­dów bez­pie­czeń­stwa i ochrony śro­do­wi­ska natu­ral­nego.

Dążąc do per­fek­cji sta­wiamy na cią­gły roz­wój firmy poprzez trans­fer inno­wa­cyj­nych tech­no­lo­gii, które umoż­li­wią pod­ję­cie przez firmę nowych wyzwań. Cią­głe poszu­ki­wa­nie i wdra­ża­nie  efek­tyw­niej­szych spo­so­bów reali­za­cji zobo­wią­zań firmy ma na celu opty­malne wyko­rzy­sta­nie zaso­bów mate­ria­ło­wych oraz wie­dzy i moż­li­wo­ści pra­cow­ni­ków.

Dlaczego warto wybrać GGS-projekt ?

Doświadczenie

Sprawdź nasze doświadczenie

Rzetelność

Zweryfikuj naszą wiarygodność

Nowoczesność

Sprawdzone rozwiązania i nowoczesny sprzęt

Pasja

Łączymy pracę z pasją

usługi geologiczne

geotechnika

odwierty geologiczne

pozwolenia wodnoprawne

hydrogeologia

Badania gruntów i wód

obsługa budów

Geofizyka

Geodezja + kartografia

geologia złożowa | petrografia

pompy ciepła

ochrona środowiska

GGS-Projekt

Wiedza i doświadczenie

Nasz Zespół posiada upraw­nie­nia w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia i doku­men­to­wa nia kat. II-1396,  V-1817, VII– 1703 oraz dozo­ro­wa­nia i kie­ro­wa­nia pra­cami geo­lo­gicz­nymi XI-0189, XI-0184, XI-0188 oraz XII-0172, XII-0173 nada­nymi przez Mini­stra Śro­do­wi­ska oraz Mar­szałka Woje­wódz­twa. Posia­damy doświad­cze­nie w róż­nych dzie­dzi­nach Nauk o Ziemi, zdo­by­wane przez lata, w fir­mach o sze­ro­kim wachla­rzu usług. Sta­no­wimy pręż­nie dzia­ła­jący zespół ofe­ru­jący Pań­stwu kom­plek­so­wość usług w kon­ku­ren­cyj­nych cenach.

Pra­cow­nia GGS-Projekt obsłu­guje Klien­tów na tere­nie całej Pol­ski, lokal­nie Klien­tów z regionu Śląsk, głów­nie z miast takich jak: Będzin, Bytom, Tar­now­skie Góry, Cho­rzów, Cze­ladź, Czę­sto­chowa, Dąbrowa Gór­ni­cza, Gli­wice, Kato­wice, Łazy, Mysz­ków, Olkusz, Pie­kary Ślą­skie, Ruda Ślą­ska, Sie­mia­no­wice, Sie­wierz, Sosno­wiec, Świę­to­chło­wice, Tar­now­skie Góry, Zabrze, Zawier­cie, Miko­łów, Żory, Kraków, Wieliczka, Opole, Wrocław, .

wykonanych odwiertów

wykonanych dokumentacji

zadowolonych

pozytywnych opini

Strategia

Rozwój & innowacyjność rozwiązań

  • Dysponujemy wiedzą, unikalnym zespołem oraz profesjonalnym sprzętem, który stale wzbogacamy
  • Podejmujemy się najtrudniejszych wyzwań hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich, złożowych
  • W swojej pracy łączymy tradycyjną wiedzę i z nowoczesnymi rozwiązaniami

Kompleksowość

Współpraca z Naszą firmą zapewni Państwu profesjonalną i kompleksową obsługę geologiczną i geotechniczną opartą na indywidualnym zrozumieniu potrzeb klienta.

Jakość

Wnosimy na rynek usługi o najwyższej jakości. Gwarantem jakości jest wieloletnie doświadczenie pracowników oraz ich nieustanny rozwój.

satysfakcja klienta

credo GGS-Projekt to dbałość o zadowolenie klientów, dlatego usługi dopasowane są do indywidulanych potrzeb klient a współpraca przebiega w przyjaznych warunkach.

wsparcie

Pozostajemy w stałym kontakcie z klientem, na bieżąco rozwiązujemy problematyczne kwestie oraz udzielamy wsparcia po zakończeniu współpracy.

GGs-Projekt

Zobacz jak pracujemy

Nasz zespół

Trzonem naszej firmy są młodzi ludzie, pracujący z przyjemnością i dużym zaangażowaniem. Pasja i pozytywne nastawienie do życia przekłada się na bardzo wysoką jakość realizowanych usług i efektywność działania. Wiedza jest wartością, którą przekazuje się dalej, dlatego nasz zespół dzieli się swoim doświadczeniem w postaci doradztwa zawodowego.

Barbara Gąsior

Barbara Gąsior

Dyrek­tor Gene­ralny, Pro­ku­rent

Upraw­nie­nia: II-1396XI-0184

Łukasz Gąsior

Łukasz Gąsior

Prezes zarządu

Upraw­nie­nia: V-1817XII-0172, XI-0188

Monika gąsiorek-sitek

Monika gąsiorek-sitek

Kierownik biura zarządu

monikagasiorek@ggsprojekt.pl

Monika Szuba

Monika Szuba

Geolog ds. środowiska Hydrogeolog

Upraw­nie­nia: XIII-0018

monikastania@ggsprojekt.pl

Agata Bajer

Agata Bajer

geo­log ds. geo­lo­gii inży­nier­skiej i geo­tech­niki

Upraw­nie­nia: VII-1703, XI-0189, XII-0173

agatabajer@ggsprojekt.pl

Konrad Sitek

Konrad Sitek

hydro­ge­olog, geo­log ds. geologii inżynierskiej i geotechniki, spe­cja­li­sta ds. wiert­nic­twa

Uprawnienia:
V-1922, VII-1906, XIII-0016
konradsitek@ggsprojekt.pl

Dorota Nagrodzka

Dorota Nagrodzka

hydro­ge­olog, geo­log ds. geo­lo­gii inży­nier­skiej

Uprawnienia: V-1724
dorotanagrodzka@ggsprojekt.pl

Maciej skrzypczak

Maciej skrzypczak

geo­log ds. geo­lo­gii inży­nier­skiej, geo­log zło­żowy, geo­tech­nik, wier­tacz

Uprawnienia: VII-1552II-1398
maciekskrzypczak@ggsprojekt.pl

 

GGS-Projekt

Zaufali nam

GGS-Projekt

Nasz Blog

Badanie płytą dynamiczną

Płyta dynamiczna służy do badania dynamicznego modułu odkształcenia, który wykorzystuje się do oceny nośności oraz pośrednio - do kontroli jakości zagęszczenia podłoża gruntowego. Zapew­nia: Pomiar war­to­ści osia­da­nia gruntu Auto­ma­tyczne obli­cza­nie pręd­ko­ści...

czytaj dalej

Kobiety w GGS-Projekt

Pracownia GGS-PROJEKT jest miejscem, które w dużym stopniu tworzy płeć piękna. Na 8 osób pracujących w GGS-Projekt 5 stanowią kobiety http://www.ggsprojekt.pl/zespol/ Fakt ten może zaskakiwać, ponieważ do niedawna firmy geologiczne tworzyły środowisko hermetyczne,...

czytaj dalej

Poradnik geotechniczny

Wychodząc naprzeciw Klientom  zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące badań geotechnicznych, które  w dużym stopniu ułatwią Państwu rozpoczęcie współpracy z geologiem oraz rozwieją wątpliwości związane ze słusznością wykonywania badań....

czytaj dalej

Geologiczna obsługa kopalń

GGS-Projekt prowadzi  kom­plek­sowy con­sul­ting oraz wyko­naw­stwo w zakre­sie prze­pro­wa­dze­nia pro­ce­dury zwią­za­nej z uzy­ska­niem kon­ce­sji na poszu­ki­wa­nie, roz­po­zna­wa­nie lub wydo­by­wa­nie kopa­liny ze złóż. Zapewniamy kompleksowe realizacje prac...

czytaj dalej

GGS-Projekt partner dla biur projektowych

Nasza Pracownia gwarantuje pełen zakres usług związanych z obsługą geologiczną i geotechniczną w zakresie budowy i modernizacji dróg, chodników i budowy ekranów akustycznych. Naszą ofertę kierujemy do wszystkich biur projektowych, architektonicznych. Nasza wiedza...

czytaj dalej

Trudna praca geologa…

Nasza praca nie należy do łatwych. Niejednokrotnie musimy wykonywać ją w trudnych warunkach terenowych i atmosferycznych… mróz, wiatr, deszcz, upał, szczere pole, strome i śliskie powierzchnie, teren zasypany gruzem albo zarośnięty i nieuporządkowany. Nasza praca w...

czytaj dalej

masz pytania?

Napisz a postaramy się odpowiedzieć i doradzić odpowiednią usługę. Zajrzyj również na nasze profile społecznościowe i zobacz co się u nas dzieje.

Zgoda

Extraseo.pl