10
STY
2018

abc…opinia geotechniczna

Posted By :
Comments : Off

OPINIA GEOTECHNICZNA.…

Zapra­szamy do lek­tury arty­kułu nt. Opi­nii geo­tech­nicz­nych, który jed­no­cze­śnie jest kon­ty­nu­acją pro­wa­dzo­nego na naszym blogu porad­nika geo­tech­nicz­nego

 

Chcesz otrzy­mać ofertę na opi­nię geo­tech­niczną ?

Wypeł­nij szybki for­mu­larz i otrzy­maj zniżkę *


lub zadzwoń pod numer 794 966 609

* Rabat udzie­lany jest na wszyst­kie zapy­ta­nia wysłane z for­mu­la­rza ze strony GGSpro­jekt

1.opinia geo­tech­niczna roz­po­rzą­dze­nie

Opi­nia geo­tech­niczna opra­co­wy­wana jest w opar­ciu o:

Rozporządze­nie Mini­stra Trans­portu, Budow­nic­twa i Gospo­darki Mor­skiej z dnia 25.04.2012 r. w spra­wie usta­lania geo­tech­nicz­nych warun­ków posa­da­wia­nia obiek­tów budow­la­nych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463).

Ustawę Prawo gór­ni­cze i geo­lo­giczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126),

Instruk­cję badań pod­łoża grun­to­wego budowli dro­go­wych i mosto­wych, War­szawa 1988 r.

Normę PN-81/B-03020 Grunty budow­lane. Posa­do­wie­nie bez­po­śred­nie budowli. Obli­cze­nia sta­tyczne i pro­jek­to­wa­nie.

Normę PN-74/B04452 Grunty budow­lane. Bada­nia polowe.

Normę PN-88/B-04481. Grunty budow­lane. Bada­nia pró­bek gruntu.

Nor­mie PN-B-02481:1998. Geo­tech­nika. Ter­mi­no­lo­gia pod­sta­wowa, sym­bole lite­rowe i jed­nostki miar.

 

2. opi­nia geo­tech­niczna kiedy jest wyma­gana?

Zawsze. Zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym roz­po­rzą­dze­niem (od 29 kwiet­nia 2012 r.) dla obiek­tów budow­la­nych wszyst­kich kate­go­rii geo­tech­nicz­nych (także domów jed­no­ro­dzin­nych) obo­wiąz­kowe jest spo­rzą­dze­nie opi­nii geo­tech­nicz­nej.

 

3. opi­nia geo­tech­niczna upraw­nie­nia; kto może wyko­nać?

„zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem (od 29 kwiet­nia 2012 r.) dla obiek­tów budow­la­nych wszyst­kich kate­go­rii geo­tech­nicz­nych (w tym domów jed­no­ro­dzin­nych) obo­wiąz­kowe jest spo­rzą­dze­nie opi­nii geo­tech­nicz­nej” cyt. P. Jer­mo­ło­wicz– Inży­nie­ria Śro­do­wi­ska.

Przy spo­rzą­dza­niu doku­men­ta­cji badań pod­łoża grun­to­wego dla obiek­tów budow­la­nych II i III kate­go­rii geo­tech­nicz­nej oraz przy spo­rzą­dza­niu doku­men­ta­cji geologiczno-inżynierskiej wyma­gane są upraw­nie­nia geo­lo­giczne VI lub VII kate­go­rii.  

4.opi­nia geo­tech­niczna do pro­jektu budow­la­nego domku jed­no­ro­dzin­nego

Zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym Pra­wem do pro­jektu budow­la­nego należy spo­rzą­dzić opi­nię geo­tech­niczną.

  • 6. 1. Zakres badań geo­tech­nicz­nych gruntu ustala się w zależ­no­ści od kate­go­rii geo­tech­nicz­nej obiektu budow­la­nego.
    2. Dla obiek­tów budow­la­nych pierw­szej kate­go­rii geo­tech­nicz­nej zakres badań geo­tech­nicz­nych może być ogra­ni­czony do wier­ceń i son­do­wań oraz okre­śle­nia rodzaju gruntu na pod­sta­wie ana­lizy makro­sko­po­wej. War­to­ści para­me­trów geo­tech­nicz­nych można okre­ślać przy wyko­rzy­sta­niu lokal­nych zależ­no­ści kore­la­cyj­nych.

Reasu­mu­jąc, jeżeli domek jed­no­ro­dzinny został zali­czony do I kate­go­rii geo­tech­nicz­nej wystar­czy wyko­nać wier­ce­nia, ewen­tu­al­nie son­do­wa­nia i na pod­sta­wie badań spo­rzą­dzić opi­nię geo­tech­niczną.

Przy II i III kate­go­rii geo­tech­nicz­nej wyma­gana jest także doku­men­ta­cja badań pod­łoża grun­to­wego i pro­jekt geo­tech­niczny. Dla obiek­tów budow­la­nych II kate­go­rii, gdy warunki grun­towe są zło­żone oraz dla wszyst­kich obiek­tów III kate­go­rii należy wyko­nać doku­men­ta­cję geologiczno-inżynierską.

5. opi­nia geo­tech­niczna co powinna zawie­rać?

CZĘŚĆ TEKSTOWĄ na którą skła­dają się:

Infor­ma­cje ogólne: dane Inwe­stora, okre­śle­nie zakresu prac i badań

Opis prze­pro­wa­dzo­nych badań: data i spo­sób wyko­na­nia odwier­tów, okre­śle­nie ilo­ści mb

Cha­rak­te­ry­styka tech­niczna inwe­sty­cji

Loka­li­za­cja terenu badań

Geo­tech­niczna cha­rak­te­ry­styka terenu oraz/ okre­śle­nie warun­ków geo­lo­gicz­nych oraz hydro­ge­olo­gicz­nych

Okre­śle­nie war­to­ści cha­rak­te­ry­stycz­nych para­me­trów geo­tech­nicz­nych (określenie/a na ich pod­sta­wie wydzie­le­nie warstw geo­tech­nicz­nych)

Ocena warun­ków geo­tech­nicz­nych

CZĘŚĆ GRAFICZNA zawiera:

Mapę orien­ta­cyjną w skali 1:10 000 – 1:25 000

Mapę geo­lo­giczną w skali 1:50 000 – 1:200 000

Mapę doku­men­ta­cyjną w skali 1:500 – 1:1000

Karty doku­men­ta­cyjne otwo­rów geo­tech­nicz­nych

Prze­kroje geo­tech­niczne

Obja­śnie­nia uży­tych zna­ków i sym­boli

Zesta­wie­nie wła­sno­ści fizyko-mechanicznych/parametrów geo­tech­nicz­nych grun­tów

 

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z Naszą ofertą Szcze­góły oferty i do kon­taktu!

Ostat­nie reali­za­cje:

Spo­rzą­dze­nie doku­men­ta­cji badań pod­łoża grun­to­wego wraz z opi­nią geo­tech­niczną  dla posa­do­wie­nia obiektu mosto­wego w miej­sco­wo­ści Żar­no­wiec i Dobra.

Wyko­na­nie odwier­tów geo­lo­gicz­nych i badań geo­fi­zycz­nych w Kato­wi­cach na ul. Wro­cław­skiej na zle­ce­nie DL INVEST GROUP DL Pro­ject Mana­ge­ment S.A.

Spo­rzą­dze­nie opi­nii geo­tech­nicz­nej wraz z doku­men­ta­cją badań pod­łoża oraz opra­co­wa­nie pro­jektu geo­tech­nicz­nego inwe­sty­cji dla pro­jek­to­wa­nego budynku hote­lo­wego MOXY przy MPL Poznań – Ławica.

 Spo­rzą­dze­nie opi­nii geo­tech­nicz­nej wraz z doku­men­ta­cją badań pod­łoża grun­to­wego  dla inwe­sty­cji „Budowa wod­nego placu zabaw w Cho­rzo­wie”.

 Wyko­na­nie kom­plek­so­wych  badań geo­lo­gicz­nych i opra­co­wa­nia doku­men­ta­cji geo­lo­gicz­nej w zw. z inwe­sty­cją pn. Budowa budynku han­dlo­wego MAJSTER w Radzion­ko­wie na zle­ce­nie BAUDZIEDZIC Sp. z o.o. Sp. K.

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »