24
LIS
2017

Doktorat wdrożeniowy…

Posted By :
Comments : Off

Miło Nam poin­for­mo­wać, iż czło­nek Zespołu GGS-Projekt Pan Zbi­gniew Jelo­nek– spe­cja­li­sta ds. jako­ści węgla, roz­po­czął stu­dia dok­to­ranc­kie w ramach pro­gramu „Dok­to­rat wdro­że­niowy” na Wydziale Nauk o Ziemi na Uni­wer­sy­te­cie Ślą­skim.

„Celem pro­gramu „ Dok­to­rat wdro­że­niowy” jest  two­rze­nie warun­ków do roz­woju współ­pracy pomię­dzy śro­do­wi­skiem nauko­wym a śro­do­wi­skiem społeczno-gospodarczym, pro­wa­dzo­nej w ramach stu­diów dok­to­ranc­kich oraz wpro­wa­dze­nie moż­li­wo­ści kształ­ce­nia uczest­nika stu­diów dok­to­ranc­kich we współ­pracy z zatrud­nia­ją­cym go przed­się­biorcą( lub innym pod­mio­tem)”.

Pro­gram swoim Patro­na­tem obej­muje Mini­ster wła­ściwy do spraw nauki.

Głów­nym obsza­rem zain­te­re­so­wań  Naszego Pra­cow­nika są bada­nia nie­do­pusz­czal­nych zanie­czysz­czeń węgla drzew­nego oraz bry­kie­tów z węgla drzew­nego metodą mikro­sko­pową.

Zapra­szamy do lek­tury pla­katu nauko­wego przy­go­to­wa­nego przez Pana Zbi­gniewa Jelonka na pierw­szą kon­fe­ren­cję naukową, w ramach roz­po­czę­tego dok­to­ratu, pn.: “XXVII Kon­fe­ren­cja z cyklu “Aktu­alia i per­spek­tywy gospo­da­ro­wa­nia surow­cami mine­ral­nymi””.

plakat

Image

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »