05
MAJ
2017

Hydrogeologia

Nasza firma z powo­dze­niem reali­zuje pro­jekty z zakresu hydro­ge­olo­gii.

W ostat­nim cza­sie wyko­na­li­śmy ope­raty na wyko­na­nie urzą­dzeń wod­nych, odpro­wa­dze­nie oczysz­czo­nych wód opa­do­wych i roz­to­po­wych oraz pobór wód ze studni.

Do naszych klien­tów dołą­czyli już HALIKOWSKI Sp. z o.o., P.P.H.U. “NSG” Nowo­cze­sne Sys­temy Grzew­cze Elwira Olej­nik, Usługi Inży­nie­ryjne i Doradz­two “OLBARK” mgr inż. Arka­diusz Olbor­ski, Bater  Sp. z o.o.

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »