17
MAJ
2018

Ostatnie realizacje…

Ope­rat wod­no­prawny na pobór wód pod­ziem­nych w Goczałkowicach-Zdrój dla Muszyń­ski Jacek Zakład Ogrod­ni­czy.

Odwierty geo­lo­giczne wraz z opi­nią geo­tech­niczną ul. Grund­manna w Kato­wi­cach.

Opi­nia geo­tech­niczna dla prze­bu­dowy fun­da­mentu  hali pro­duk­cyjno– biu­rowo — maga­zy­no­wej Rogoż­nik– Strzy­żo­wice.

Ope­rat wod­no­prawny na odpro­wa­dze­nie ście­ków prze­my­sło­wych bio­lo­gicz­nie roz­kła­da­nych w zakła­do­wej oczysz­czalni ście­ków zlo­ka­li­zo­wa­nej na tere­nie Roz­lewni Wód Mine­ral­nych nr 1 w Pola­nicy Zdroju na zle­ce­nie Uzdro­wi­ska Kłodz­kie S.A.-Grupa PGU.

Opi­nia geo­tech­niczna — Cen­trum prze­siad­kowe Ligota Kato­wice.

Wyko­na­nie bada­nia geo­ra­da­rem wraz z opra­co­wa­niem pod ul. Szczyr­kow­ską w miej­sco­wo­ści Meszna.

Wyko­na­nie bada­nia pod­łoża i spo­rzą­dze­nie opi­nii geo­tech­nicz­nej w rejo­nie ul. Kasprzaka w Dąbro­wie Gór­ni­czej.

Wyko­na­nie odwier­tów geo­tech­nicz­nych na obiek­cie Alstom w Cho­rzo­wie wraz z opi­nią geo­tech­niczną.

Wyko­na­nie odwier­tów geo­lo­gicz­nych wraz z opi­nią geo­tech­niczną na ter­nie zakładu Ostrow­ski w Nie­bo­ro­wi­cach.

 

 

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »