28
KWI
2017

Projekt TANGO

Posted By :
Comments : Off

Jest nam nie­zmier­nie miło poin­for­mo­wać, że pro­jekt TANGO “Nume­ryczny model złoża oparty na para­me­trach jako­ścio­wych węgli kamien­nych” został ukoń­czony.

Pro­jekt był reali­zo­wany w Ramach Wspól­nego Przed­się­wzię­cia NCBR I NCN TANGO. Koor­dy­na­to­rem pro­jektu była jed­nostka naukowa — Uni­wer­sy­tet Ślą­ski– repre­zen­to­wana przez kie­row­nika pro­jektu dr Iwonę Jelo­nek. W skład Zespołu Badaw­czego wcho­dzili  także: Bar­bara Gąsior, repre­zen­tu­jąca firmę GGS-PROJEKT oraz dr inż. Marian Ponie­wiera.

Zgod­nie z oceną mery­to­ryczną, Pro­jekt został uznany za wyko­nany na wyso­kim pozio­mie.

zakończenie projektu NMJZ TANGO

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »