08
SIE
2018

Realizacje… operaty wodnoprawne — pozwolenia wodnoprawne

 

Na zle­ce­nie Urzędu Mia­sta Płock wyko­na­li­śmy 5 ope­ra­tów wod­no­praw­nych oraz uzy­ska­li­śmy pozwo­le­nia wod­no­prawne, tj:

 • Ope­rat wod­no­prawny na odpro­wa­dza­nie oczysz­czo­nych wód opa­do­wych i roz­to­po­wych ist­nie­jącą kana­li­za­cją desz­czową do rowu „A” – do ziemi w Płocku z rejonu ulicy Mie­dzia­nej i ulic do niej przy­le­głych;
 • Ope­rat wod­no­prawny na odpro­wa­dza­nie oczysz­czo­nych ście­ków opa­do­wych i roz­to­po­wych ist­nie­jącą kana­li­za­cją desz­czową do rowu „B-N” w Płocku z rejonu ulic Sło­necz­nej, Nor­ber­tań­skiej, Klo­no­wej, Buko­wej, Wia­traki, Fabrycz­nej, Jodło­wej, Sado­wej i Lenar­to­wi­cza;
 • Ope­rat wod­no­prawny na odpro­wa­dza­nie oczysz­czo­nych wód opa­do­wych i roz­to­po­wych ist­nie­jącą kana­li­za­cją desz­czową do rzeki Rosicy w km 0 + 780 z czę­ści osie­dla Podol­szyce Pół­noc i czę­ści osie­dla Podol­szyce Połu­dnie;
 • Ope­rat wod­no­prawny na odpro­wa­dza­nie oczysz­czo­nych wód opa­do­wych  i roz­to­po­wych ist­nie­jącą kana­li­za­cją desz­czową z rejonu ulicy Żyznej do rzeki Rosicy w km 4+973
 • Ope­rat wod­no­prawny na odpro­wa­dza­nie oczysz­czo­nych wód opa­do­wych i roz­to­po­wych ist­nie­jącą kana­li­za­cją desz­czową za pośred­nic­twem rowu do rzeki Brzeź­nicy w km 1+545

   z rejonu ulicy Dobrzyń­skiej i ulic do niej przy­le­głych

 

Dodat­kowo wyko­na­li­śmy:

 • ope­rat wod­no­prawny na zaru­ro­wa­nie odcinka rzeki Żer­dzina znaj­du­ją­cego się w miej­sco­wo­ści Wil­cza Góra;
 • ope­rat wod­no­prawny na likwi­da­cję rowu w miej­sco­wo­ści Pil­cho­wice
 • ope­rat wod­no­prawny na odpro­wa­dze­nie wód opa­do­wych do rowu w miej­sco­wo­ści Bło­nie
 • Ope­rat wod­no­prawny na wyko­na­nie urzą­dze­nia wod­nego oraz odpro­wa­dza­nie pod­czysz­czo­nych wód  opa­do­wych i roz­to­po­wych do ziemi  z terenu pawi­lonu han­dlo­wego przy ul. Chę­ciń­skiej w Mało­gosz­czu

Zapra­szamy do korzy­sta­nia z naszych usług.

Wyko­nu­jemy każdy rodzaj ope­ra­tów wod­no­praw­nych i w imie­niu Inwe­stora uzy­sku­jemy pozwo­le­nie wod­no­prawne.

Dzia­łamy na tere­nie całego kraju.

 

 

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »