14
GRU
2016

Wiertnica samochodowa H16S

Posted By :
Comments : Off

Dążąc do per­fek­cji sta­wiamy na cią­gły roz­wój firmy. Nie­ustan­nie poszu­kujemy i wdra­ża­my efek­tyw­niej­sze spo­so­by reali­za­cji zle­ceń.
NASZA NAJNOWSZA INWESTYCJA– WIERTNICA SAMOCHODOWA H16S– wiert­nica do wyko­ny­wa­nia otwo­rów geo­tech­nicz­nych.

Wiert­nica samo­cho­dowa typu H16S zamon­to­wana została na samo­cho­dzie ISUZU. Prze­zna­czona jest do wyko­ny­wa­nia nie­ru­ro­wa­nych otwo­rów w grun­cie metodą śli­ma­kową o śred­nicy Ø110 mm, s=36 mm, L=1,5m.

Wiert­nica posiada nie­za­leżny napęd sil­ni­kiem spa­li­no­wym oraz dwie stopy pod­po­rowe.

Wier­ce­nie odbywa się za pomocą jed­no­bie­go­wej gło­wicy obro­to­wej oraz śli­ma­ków zakoń­czo­nych gło­wicą wier­cącą.

Dane tech­niczne urzą­dze­nia:

Wiertnica H16S_Isuzu

Wiert­nica H16S_Isuzu

 

Rys. 1 Wiertnica samochodowa typ (http://wamet.pl/index.php?m=bipr&id=102&id_cat=44&products_id=76)

Rys. 1 Wiert­nica samo­cho­dowa typ (http://wamet.pl/index.php?m=bipr&id=102&id_cat=44&products_id=76)

Rys. 2 Wiertnica samochodowa typ H16S w położeniu roboczym (http://wamet.pl/index.php?m=bipr&id=102&id_cat=44&products_id=76)

Rys. 2 Wiert­nica samo­cho­dowa typ H16S w poło­że­niu robo­czym (http://wamet.pl/index.php?m=bipr&id=102&id_cat=44&products_id=76)

Prze­czy­taj wię­cej…

Pierw­sze prace tere­nowe już za nami;)

Mie­li­śmy moż­li­wość prze­te­sto­wać nasz nowy sprzęt na tere­nie Mię­dzy­na­ro­do­wego Portu Lot­ni­czego “Kato­wice” w Pyrzo­wi­cach oraz wyko­nu­jąc odwierty geo­tech­niczne pod budy­nek wie­lo­kon­dy­gna­cyjny w Kato­wi­cach.

2016-12-13-10-13-5120161213_104256_hdr20161213_113541_hdr20161213_113240_hdr20161213_104313_hdr20161213_104256_hdr2016-12-13-10-15-092016-12-12-13-25-47

Imię i nazwi­sko (wyma­gane)

Adres email (wyma­gane)

Temat

Treść wia­do­mo­ści

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »