05
CZE
2018

Współpraca z JSW S.A.

Z wielką przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, że zakoń­czy­li­śmy kolejny duży pro­jekt zwią­zany z pra­cami geo­lo­gicz­nymi w oto­cze­niu szybu V KWK „Pnió­wek”, nale­żą­cego do JSW S.A.

W pra­cach brały udział:

GGS-Projekt Pra­cow­nia geo­lo­gii i ochrony śro­do­wi­ska Sp. z o.o. oraz Przed­się­bior­stwo Pro­jek­tów Gór­ni­czych i Wier­ceń Geo­lo­gicz­nych “DMM” Sp. z o.o.

Prace wiert­ni­cze i geo­lo­giczne prze­pro­wa­dzone przez GGS Pro­jekt Sp. z o.o. oraz DMM Sp. z o.o. w rejo­nie szybu V miały na celu ocenę obec­nego stanu gruntu.

Zakres prac obej­mo­wał:

–Opra­co­wa­nie pro­jektu wier­ce­nia– pro­jekt został opra­co­wany przez GGS-Projekt Sp. z o.o. oraz  DMM Sp. z o.o.

–Prze­pro­wa­dze­nie sze­regu prac geo­fi­zycz­nych (pro­fi­lo­wa­nie elek­tro­opo­rowe, tomo­gra­fia elek­tro­opo­rowa, mikro­gra­wi­me­tria)- bada­nia geo­fi­zyczne prze­pro­wa­dzone zostały przez zaprzy­jaź­nioną z Naszą Pra­cow­nią  firmą GTM Tomasz Małysa

–Son­do­wa­nia CPTu – wyko­nane przez BAARS Paweł Jóź­wiak

–Dozór geo­lo­giczny w cza­sie wier­ce­nia (dla 4 otwo­rów wiert­ni­czych)-   Pra­cow­nicy GGS-Projekt zaj­mo­wali się pro­fi­lo­wa­niem rdze­nia wiert­ni­czego, foto­gra­fo­wa­niem, pobie­ra­niem, opi­sy­wa­niem i zabez­pie­cze­niem pró­bek

–Bada­nia labo­ra­to­ryjne grun­tów

- Spo­rzą­dze­nie doku­men­ta­cji wyni­ko­wej

 

Dzię­ku­jemy wszyst­kim oso­bom zaan­ga­żo­wa­nym w pro­jekt!

 

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »