28
LIS
2016

Po co komu geotechnika…przed rozpoczęciem budowy

Zanim spo­tkamy się z archi­tek­tem i usią­dziemy do stołu, by poroz­ma­wiać na temat pro­jektu naszego wyma­rzo­nego domu, inwe­sty­cji warto wyko­nać odpo­wied­nie bada­nia geo­lo­giczne. Wiele osób zasta­na­wia się w jakim celu wyko­ny­wać takie bada­nia? Czy w ogóle muszą je...
17
LIS
2016

Charakterystyka gleb województwa śląskiego cz.1

Wyobraźmy sobie cie­pły, letni dzień na naszym ogródku dział­ko­wym, pierw­sze doj­rze­wa­jące owoce na drze­wach, a na rów­niut­kich grząd­kach główki sałaty, i bujne natki pie­truszki i mar­chewki. Wielu z nas powie, że nie ma nic lep­szego niż wła­sno­ręcz­nie wyho­do­wane...
02
LIS
2016

TANGO “Numeryczny model złoża oparty na parametrach jakościowych węgli kamiennych”.

        Głów­nym celem prak­tycz­nym pod­ję­tego tematu badaw­czego jest opra­co­wa­nie meto­dyki, która podej­mie dzia­ła­nia zmie­rza­jące na przy­go­to­wa­niu Numeryczno-Jakościowego Modelu Złoża do komer­cja­li­za­cji. Celami szcze­gó­ło­wymi jest opra­co­wa­nie wer­sj...
31
PAź
2016

Geniusze wszech czasów

Od zara­nia dzie­jów ludzie zaj­mują się budową Ziemi, jej histo­rią i zacho­dzą­cymi w niej pro­ce­sami– geo­lo­gią. Do XVII wieku trudno szu­kać zna­czą­cych osią­gnięć nauko­wych w dzie­dzi­nie geo­lo­gii. Prze­ło­mo­wym oka­zał się dopiero  XVIII wieku, kiedy spo­łecz­ność...
25
PAź
2016

Charakterystyka osuwisk

1. Co nazy­wamy ruchami maso­wymi? Ruchy masowe są pro­cesy zacho­dzące w obrę­bie sto­ków i dzia­ła­jące zgod­nie z siłą gra­wi­ta­cji (powierzch­niowe ruchy masowe), pole­ga­jące na prze­miesz­cze­niu mate­riału (skal­nego, grun­to­wego, zwie­trze­li­no­wego) po powierzchni...
19
PAź
2016

Warunki hydrogeologiczne w rejonie Krupskiego Młyna w świetle badań modelowych

W obec­nych cza­sach gospo­darka wodna sta­nowi ważny dział hydro­ge­olo­gii i hydro­lo­gii. Ogra­ni­czona dostęp­ność oraz słaba jakość wód powierzch­nio­wych powo­dują, że wody pod­ziemne sta­no­wią główne źró­dło zaopa­trze­nia lud­no­ści, jak i prze­my­słu. Wody pod­ziemne...
07
PAź
2016

Amber

BURSZTYN – nazy­wany także: jan­tar, amber – ska­mie­niała żywica drzew igla­stych, a w rzad­szych przy­pad­kach żywi­cu­ją­cych liścia­stych drzew z grupy bobow­ców. Bursz­tyn został doce­niony za jego barwy i natu­ralne piękno od cza­sów neo­litu. Obec­nie zna­nych jest około...
04
PAź
2016

Z wiaderkiem w ręku w poszukiwaniu jadeitu.

Kilka dni temu Inter­net obie­gła infor­ma­cja o Chiń­czy­kach bro­dzą­cych w wodzie, z wia­der­kiem w ręku poszu­ku­ją­cych mine­rału zwa­nego jade­item. Na ślad tego waż­nego dla kul­tury Chin mine­rału natknęli się w cza­sie remontu dro­go­wcy w pro­win­cji Jun­nan. Taki...
30
WRZ
2016

Świecąca ścieżka rowerowa

W pobliżu Lidz­barka War­miń­skiego, na szlaku pro­wa­dzą­cym nad Jezioro Wie­lo­chow­skie powstała pierw­sza w Pol­sce świe­cąca ścieżka rowe­rowa. Inspi­ra­cją dla tej nie­ty­po­wej ścieżki był pro­jekt zre­ali­zo­wany przez holen­der­skiego arty­stę i pro­jek­ta...
30
WRZ
2016

GGS-PROJEKT NEWS

  “Wszy­scy ludzie z natury pra­gną wie­dzy” Ary­sto­te­les   PRACOWNIA GGS-PROJEKT ROZPOCZYNA PROWADZENIE BLOGA! NASZYM CELEM JEST ROZPOWSZECHNIANIE WIEDZY GEOLOGICZNEJ, WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH, RAPORTÓW O STANIE NASZEGO ŚRODOWISKA POPRZEZ RELACJE Z WYCIECZEK, WYSTAW, GIEŁD...

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »