22
PAź
2018

Usługi geodezyjne w GGS-Projekt

GGS-Projekt Pra­cow­nia geo­lo­gii i ochrony śro­do­wi­ska ofe­ruje Pań­stwu usługi  nie tylko z zakresu geo­lo­gii, ale także w zakre­sie obsługi geo­de­zyj­nej.

Współ­pra­cu­jemy z wykwa­li­fi­ko­wa­nymi, upraw­nio­nymi geo­de­tami, któ­rzy podob­nie jak Pra­cow­nicy GGS-Projekt, zdo­by­wali doświad­cze­nie w reno­mo­wa­nych fir­mach w całej Pol­sce.  Kła­dziemy nacisk na kom­plek­so­wość, wysoką jakość wyko­ny­wa­nych usług oraz rze­tel­ność w reali­za­cji prac geo­lo­gicz­nych i geo­de­zyj­nych.

Ofe­ru­jemy mię­dzy innymi:

Pomiary sytu­acyjno — wyso­ko­ściowe

Spo­rzą­dza­nie oraz aktu­ali­za­cję map zasad­ni­czych  do celów pro­jek­to­wych

Pomiary do celów pro­jek­to­wych i inwen­ta­ry­za­cyj­nych

Doku­men­ta­cje do celów praw­nych

Pomiary geo­de­zyjne powy­ko­naw­cze budyn­ków i budowli

Cyfry­za­cję zaso­bów geo­de­zyj­nych i kar­to­gra­ficz­nych

Tycze­nie budyn­ków i budowli, przy­łą­czy i sieci uzbro­je­nia terenu

Podział i sca­le­nie nie­ru­cho­mo­ści

Nowo­cze­sne tech­no­lo­gie  geo­de­zyjne wyko­rzy­stu­jemy w reali­za­cji doku­men­ta­cji geologiczno-inżynierskich, opi­nii geo­tech­nicz­nych, ope­ra­tów wod­no­praw­nych, eks­per­tyz hedro­ge­olo­gicz­nych.

Jako jedni z nie­licz­nych ofe­ru­jemy kom­plek­sową obsługę geologiczno-inżynierską, hydro­ge­olo­giczną i geo­de­zyjną dla obiek­tów miesz­kal­nych, han­dlo­wych i biu­ro­wych, dro­go­wych.

Roz­po­czy­nasz nową inwe­sty­cję budow­laną? Nie wiesz, czy sko­rzy­stać z usług geologa/geodety/geotechnika czy geo­fi­zyka?

Wystar­czy, że skon­tak­tu­jesz się z naszą Pra­cow­nią! Pomo­żemy w pod­ję­ciu wła­ści­wej decy­zji, prze­pro­wa­dzimy przez poste­po­wa­nia admi­ni­stra­cyjne, dobie­rzemy odpo­wied­nie narzę­dzia i metody prace.

Słu­żymy radą i doświad­cze­niem.

 

 

GGS– Pro­jekt = Kom­plek­sowa obsługa inwe­sty­cji!

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »