21
LUT
2018

Ostatnia realizacja

Pobór prób oraz wyko­na­nie badań okre­śla­ją­cych zawar­tość sub­stan­cji che­micz­nych na zle­ce­nie BARYSZ POINT LINE Sp. z o. o. Zakres badań: sub­stan­cje ropo­po­chodne (suma ben­zyn, suma olei mine­ral­nych), BTEX ‚WWA metale cięż­kie Cu, Zn, Pb, Cd, Cr, Ni, Hg, As   Nasza...
14
LUT
2018

Gruntowe pionowe wymienniki ciepła

Kie­ru­jąc się naszym doświad­cze­niem możemy śmiało stwier­dzić, że naj­bar­dziej popu­larne są pio­nowe, grun­towe wymien­niki cie­pła. Czym jest pio­nowy, grun­towy wymien­nik cie­pła? Naj­pro­ściej mówiąc pio­nowy, grun­towy wymien­nik cie­pła to rurka (sonda) wypeł­nion...
05
LUT
2018

Pompy ciepła — Wprowadzenie

Wraz z Nowym Rokiem warto zain­te­re­so­wać się dofi­nan­so­wa­niami dostęp­nymi w regio­nie naszego zamiesz­ka­nia. Dla miesz­kań­ców woje­wódz­twa ślą­skiego Woje­wódzki Fun­dusz Ochrony Śro­do­wi­ska i Gospo­darki Wod­nej w Kato­wi­cach pro­wa­dzi pro­gram, któ­rego celem jest...
25
STY
2018

Zmiany w Prawie Wodnym…

Od wielu mie­sięcy w mediach dys­ku­to­wano na temat słusz­no­ści zmian w Pra­wie Wod­nym, które były podyk­to­wane, przede wszyst­kim, potrzebą dosto­so­wa­nia pol­skiego prawa do dyrek­tyw UE. Długo ocze­ki­wane i oma­wiane zmiany  przy­niósł rok 2018. Od 1 stycz­nia 2018 roku...
18
STY
2018

1% z podatku dla Maćka Skrzypczaka –pracownika GGS-Projekt

W lipcu 2017 roku Nasz kolega, czło­nek naszego Zespołu uległ wypad­kowi, o czym pisa­li­śmy też na naszym blogu. Przez to pół roku Maciek toczył hero­iczną walkę o powrót do zdrowia.…i toczy ją nadal.  Jego stan zdro­wia, m.in. dzięki inten­syw­nej reha­bi­li­ta­cji, ogrom­nej...
10
STY
2018

abc…opinia geotechniczna

OPINIA GEOTECHNICZNA.… Zapra­szamy do lek­tury arty­kułu nt. Opi­nii geo­tech­nicz­nych, który jed­no­cze­śnie jest kon­ty­nu­acją pro­wa­dzo­nego na naszym blogu porad­nika geo­tech­nicz­nego   1.opinia geo­tech­niczna roz­po­rzą­dze­nie Opi­nia geo­tech­niczna opra­co­wy­wana...
28
GRU
2017

Propozycja zastosowania odpadów (popiołów) po grillowych…

Zapra­szamy do lek­tury kolej­nego pro­spektu Naszego Pra­cow­nika p. Zbi­gniewa Jelonka. Pro­spekt po raz pierw­szy został zapre­zen­to­wany w listo­pa­dzie na VI Ogól­no­kra­jo­wej Kon­fe­ren­cji Nauko­wej MŁODZI NAUKOWCY W POLSCE – BADANIA I ROZWÓJ. Gra­tu­lu­jemy kolej­nego...
20
GRU
2017

Życzenia Świąteczne

Z oka­zji nad­cho­dzą­cych Świąt wszyst­kim Naszym Klien­tom, Kon­tra­hen­tom życzymy spo­koj­nych i peł­nych rado­ści Świąt Bożego Naro­dze­nia, a także wielu suk­ce­sów w nad­cho­dzą­cym roku. Zespół GGS-Projekt
04
GRU
2017

Życzenia Barbórkowe

Z oka­zji Bar­bórki Wszyst­kim Pra­cow­ni­kom Kopalń i Zakła­dów Branży Gór­ni­czej życzymy bez­piecz­nej i spo­koj­nej pracy, suk­ce­sów zawo­do­wych i finan­so­wych! Szczęść Boże! Zespół GGS-Projekt
24
LIS
2017

Doktorat wdrożeniowy…

Miło Nam poin­for­mo­wać, iż czło­nek Zespołu GGS-Projekt Pan Zbi­gniew Jelo­nek– spe­cja­li­sta ds. jako­ści węgla, roz­po­czął stu­dia dok­to­ranc­kie w ramach pro­gramu „Dok­to­rat wdro­że­niowy” na Wydziale Nauk o Ziemi na Uni­wer­sy­te­cie Ślą­skim. „Celem pro­gramu...

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »