08
SIE
2018

Realizacje… operaty wodnoprawne — pozwolenia wodnoprawne

  Na zle­ce­nie Urzędu Mia­sta Płock wyko­na­li­śmy 5 ope­ra­tów wod­no­praw­nych oraz uzy­ska­li­śmy pozwo­le­nia wod­no­prawne, tj: Ope­rat wod­no­prawny na odpro­wa­dza­nie oczysz­czo­nych wód opa­do­wych i roz­to­po­wych ist­nie­jącą kana­li­za­cją desz­czową do rowu „A” ...
19
CZE
2018

Doskonalimy Naszą Kadrę

Kadra GGS-Projekt pod­nosi kwa­li­fi­ka­cje Kon­tro­wer­sje wokół nowych prze­pi­sów Prawa Wod­nego rosną, dez­orien­ta­cja Inwe­sto­rów i Urzę­dów jest coraz więk­sza… aby pora­dzić sobie z ist­nie­ją­cym cha­osem hydro­ge­olo­dzy GGS-Projekt wzięli udział w szko­le­niu pn...
08
CZE
2018

Obowiązek Informacyjny RODO-Partnerzy GGS-Projekt

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO 1                W wyko­na­niu obo­wiązku infor­ma­cyj­nego, okre­ślo­nego w Roz­po­rzą­dze­niu Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w spra­wie ochrony osób fizycz­nych w związku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wy...
06
CZE
2018

Pomoc dla Pracownika GGS-Projekt Maćka Skrzypczaka!

Rusza druga zbiórka na reha­bi­li­ta­cję dla Naszego kolegi Maćka. Za dotych­czas zebrane pie­nią­dze udało się kupić: wózek, spe­cja­li­styczne łóżko, pod­no­śnik, scho­do­łaz oraz czę­ściowo pokryć koszt pobytu w ośrodku reha­bi­li­ta­cyj­nym. W imie­niu całego zespołu...
05
CZE
2018

Współpraca z JSW S.A.

Z wielką przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, że zakoń­czy­li­śmy kolejny duży pro­jekt zwią­zany z pra­cami geo­lo­gicz­nymi w oto­cze­niu szybu V KWK „Pnió­wek”, nale­żą­cego do JSW S.A. W pra­cach brały udział: GGS-Projekt Pra­cow­nia geo­lo­gii i ochrony śro­do­wi­ska Sp. z o.o....
30
MAJ
2018

O zdrowym powietrzu przy grillu…

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, iż na łamach Gazety Wybor­czej został opu­bli­ko­wany arty­kuł  poświę­cony bada­niom nauko­wym p. Zbi­gniewa Jelonka, pra­cow­nika GGS-Projekt Sp. z o.o. z Cho­rzowa pn.:“ZIMĄ BALIŚCIE SIĘ SMOGU? TO CZEMU LATEM GRILLUJECIE” Przy­po­mnijmy, że p....
17
MAJ
2018

Ostatnie realizacje…

Ope­rat wod­no­prawny na pobór wód pod­ziem­nych w Goczałkowicach-Zdrój dla Muszyń­ski Jacek Zakład Ogrod­ni­czy. Odwierty geo­lo­giczne wraz z opi­nią geo­tech­niczną ul. Grund­manna w Kato­wi­cach. Opi­nia geo­tech­niczna dla prze­bu­dowy fun­da­mentu  hali pro­duk­cyjno...
13
KWI
2018
22
MAR
2018

Światowy Dzień Wody

Świa­towy Dzień Wody to święto, obcho­dzone corocz­nie. Zostało usta­no­wione przez Zgro­ma­dze­nie Ogólne ONZ rezo­lu­cją z 22 grud­nia 1992. Świa­towy Dzień Wody ma przy­po­mi­nać nam, że pro­blem  zwią­zany z bra­kiem dostępu do wody pit­nej nadal ist­nieje (ok. 800 milio­nów...

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »