22
PAź
2018

Usługi geodezyjne w GGS-Projekt

GGS-Projekt Pra­cow­nia geo­lo­gii i ochrony śro­do­wi­ska ofe­ruje Pań­stwu usługi  nie tylko z zakresu geo­lo­gii, ale także w zakre­sie obsługi geo­de­zyj­nej. Współ­pra­cu­jemy z wykwa­li­fi­ko­wa­nymi, upraw­nio­nymi geo­de­tami, któ­rzy podob­nie jak Pra­cow­nicy...
04
PAź
2018

abc…pozwolenia wodoprawne, operaty wodnoprawne cz.II

Odpro­wa­dze­nie desz­czówki a nowe Prawo Wodne Zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym Pra­wem Wod­nym wody opa­dowe i roz­to­powe nie są trak­to­wane jako ścieki, nato­miast nadal na ich odpro­wa­dze­nie wyma­gane jest pozwo­le­nie wod­no­prawne. Wyko­nu­jemy ope­raty wod­no­prawn...
02
PAź
2018

Badanie gruntu — dom jednorodzinny

BADANIE GRUNTU – DOM JEDNORODZINNY Histo­ria z życia…. Do Pra­cowni GGS-Projekt dzwoni p. Kowal­ski: „Dzień dobry, … projektant/Urząd  chce ode mnie opi­nię geo­tech­niczną… Co to jest? Robi­cie to? Po co te bada­nia? Jaki to koszt”. Z przy­jem­no­ścią odpo­wia­damy na wszyst­kie...
18
WRZ
2018

18 września– Święto Geologa

18 wrze­śnia — Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Geo­loga! Wszyst­kim geo­lo­gom, geo­tech­ni­kom, geo­che­mi­kom skła­damy ser­deczne życze­nia… suk­ce­sów i rado­ści z wyko­ny­wa­nej pracy. Szcze­gólne podzię­ko­wa­nia kie­ru­jemy dla Geo­lo­gów naszej Pra­cowni. Dzię­ku­j...
06
WRZ
2018

Badanie zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Nasza Pra­cow­nia ofe­ruje pro­fe­sjo­nalną ana­lizę gruntu oraz wody pod kątem poten­cjal­nego zanie­czysz­cze­nia. Kiedy naj­czę­ściej wyko­nu­jemy bada­nia: Przed sprze­dażą lub kup­nem działki/działek pod inwe­sty­cje budow­lane W przy­padku oceny szkody w śro­do­wi­sk...
08
SIE
2018

Realizacje… operaty wodnoprawne — pozwolenia wodnoprawne

  Na zle­ce­nie Urzędu Mia­sta Płock wyko­na­li­śmy 5 ope­ra­tów wod­no­praw­nych oraz uzy­ska­li­śmy pozwo­le­nia wod­no­prawne, tj: Ope­rat wod­no­prawny na odpro­wa­dza­nie oczysz­czo­nych wód opa­do­wych i roz­to­po­wych ist­nie­jącą kana­li­za­cją desz­czową do rowu „A” ...
19
CZE
2018

Doskonalimy Naszą Kadrę

Kadra GGS-Projekt pod­nosi kwa­li­fi­ka­cje Kon­tro­wer­sje wokół nowych prze­pi­sów Prawa Wod­nego rosną, dez­orien­ta­cja Inwe­sto­rów i Urzę­dów jest coraz więk­sza… aby pora­dzić sobie z ist­nie­ją­cym cha­osem hydro­ge­olo­dzy GGS-Projekt wzięli udział w szko­le­niu pn...
08
CZE
2018

Obowiązek Informacyjny RODO-Partnerzy GGS-Projekt

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO 1                W wyko­na­niu obo­wiązku infor­ma­cyj­nego, okre­ślo­nego w Roz­po­rzą­dze­niu Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w spra­wie ochrony osób fizycz­nych w związku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wy...
06
CZE
2018

Pomoc dla Pracownika GGS-Projekt Maćka Skrzypczaka!

Rusza druga zbiórka na reha­bi­li­ta­cję dla Naszego kolegi Maćka. Za dotych­czas zebrane pie­nią­dze udało się kupić: wózek, spe­cja­li­styczne łóżko, pod­no­śnik, scho­do­łaz oraz czę­ściowo pokryć koszt pobytu w ośrodku reha­bi­li­ta­cyj­nym. W imie­niu całego zespołu...
05
CZE
2018

Współpraca z JSW S.A.

Z wielką przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, że zakoń­czy­li­śmy kolejny duży pro­jekt zwią­zany z pra­cami geo­lo­gicz­nymi w oto­cze­niu szybu V KWK „Pnió­wek”, nale­żą­cego do JSW S.A. W pra­cach brały udział: GGS-Projekt Pra­cow­nia geo­lo­gii i ochrony śro­do­wi­ska Sp. z o.o....

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »