04
STY
2017

Nasz skromny sukces!

We wrze­śniu 2016 zakoń­czy­li­śmy pro­jekt „Nume­ryczny model złoża oparty na para­me­trach jako­ścio­wych węgli kamien­nych”. Koor­dy­na­to­rem pro­jektu była jed­nostka naukowa — Uni­wer­sy­tet Ślą­ski– repre­zen­to­wana przez koor­dy­na­tora pro­jektu dr Iwonę Jelo­ne...

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »