16
MAJ
2017

Kilka słów o błędach popełnianych na budowach…

Naj­częst­sze błędy popeł­niane na budo­wach… jak ich unik­nąć?

Pra­cow­nia geo­lo­gii i ochrony śro­do­wi­ska od początku ist­nie­nia świad­czy usługi z zakresu obsługi budów i odwier­tów geo­tech­nicz­nych. Odwie­dzamy budowy na tere­nie całego kraju, z naci­skiem na Śląsk. Pro­wa­dzimy nad­zór geo­lo­giczny dla dużych i mniej­szych inwe­sty­cji, bada­nia geo­tech­niczne pod domy jed­no­ro­dzinne, odbiory budów. Szcze­góły oferty

Od II kwar­tału 2012 roku ist­nieje obo­wią­zek wyko­ny­wa­nia badań geo­tech­nicz­nych , które mają za zada­nie okre­śle­nie warun­ków gruntowo-wodnych. Po co spo­rzą­dza się opi­nie geo­tech­niczną i jakie korzy­ści z niej wyni­kają pisa­li­śmy już we wcze­śniej­szych arty­ku­łach

Po co komu geo­tech­nika…

Porad­nik geo­tech­niczny

Teraz, na pod­sta­wie naszego doświad­cze­nia, chcie­li­by­śmy przed­sta­wiamy naj­częst­sze błędy popeł­niane przy robo­tach ziem­nych i fun­da­men­to­wych.

Jak się oka­zuje jed­nym z naj­częst­szych błę­dów popeł­nia­nych przez Projektantów/Inwestorów jest IGNOROWANIE WNIOSKÓW I ZALECEŃ zawar­tych w OPINII GEOTECHNICZNEJ. W kon­se­kwen­cji pro­wa­dzi to do osia­da­nia fun­da­men­tów, pęka­nia fun­da­men­tów i ścian obiektu, pod­ma­ka­nia, zalewania.…generowania kosz­tów.

W prak­tyce czę­sto napo­ty­kamy się  także z pro­ble­mami wyni­ka­ją­cymi z:

ZAWILGOCENIA FUNDAMENTÓW

Jeżeli w stre­fie posa­do­wie­nia budynku wystę­pują grunty bar­dzo wraż­liwe na zmianę wil­got­no­ści (grunty te bar­dzo łatwo ule­gają upla­stycz­nie­niu) nie należy dopro­wa­dzić do zawil­go­ce­nia wykopu.

Przy zala­niu wykopu bez­względ­nie należy usu­nąć prze­mo­czoną war­stwę gruntu i zastą­pić ją mate­ria­łem syp­kim.

Wykopy powinny być bez­względ­nie zabez­pie­czone przed dopły­wem wód opa­do­wych i innych. Sieci odpro­wa­dza­jące wodę i ścieki muszą być szczelne. BRAK IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ TO CZĘSTY BŁĄD POJAWIAJĄCY SIĘ NA BUDOWACH.

BRAK OPINII Z OKRĘGOWEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

Jeżeli Inwe­sty­cja znaj­duje się w zasięgu nega­tyw­nego oddzia­ły­wa­nia Zakładu Gór­ni­czego zaleca się zacią­gnię­cia opi­nii od Okrę­go­wego Urzędu Gór­ni­czego o warun­kach geologiczno-górniczych. Oczy­wi­ście  należy pamię­tać o odpo­wied­nim zabez­pie­cze­niu obiektu przed poten­cjal­nym nega­tyw­nym oddzia­ły­wa­niem gór­ni­czym.

BRAK WYMIANY GRUTU/ZŁE ZAGĘSZCZENIE PODBUDOWY

Jeżeli po bada­niach geo­tech­nicz­nych okaże się, że teren budują nie­sta­bilne grunty zale­cana jest wymiana gruntu. Taki uby­tek należy uzu­peł­nić pia­skiem róż­no­ziar­ni­stym zagęsz­czo­nym mecha­nicz­nie. Oczy­wi­ście wymiana jest opła­calna, jeżeli nie­sta­bilne grunty zale­gają płytko.

Aby zwe­ry­fi­ko­wać, czy nawie­ziony grunt został przy­go­to­wany w odpo­wiedni spo­sób wyko­nuje się kon­tro­lne bada­nia zagęsz­cze­nia. Wska­zane  się także, by po wymia­nie gruntu na placu budowy poja­wił się upraw­niony geolog/geotechnik.

Bada­nie zagęsz­cze­nia

POSADOWIENIE NA HUMUSIE

Przed roz­po­czę­ciem budowy bez­względ­nie należy usu­nąć humus– war­stwę orga­niczną. Grunt ten nie nadaje się do posa­do­wie­nia, gdyż nie ma odpo­wied­niej nośno­ści. Posa­do­wie­nie na humu­sie grozi szyb­kim osia­da­niem obiektu, co pro­wa­dzi do pęka­nia fun­da­men­tów i ścian.

 

Nasza rada…zainwestuj w dobrego geologa/geotechnika…unikniesz typo­wych błę­dów i przy­krych kon­se­kwen­cji.

GGS-PROJEKT Pra­cow­nia geo­lo­gii
i ochrony śro­do­wi­ska Sp. z o.o.
ul. Naru­to­wi­cza 3
41–503 Cho­rzów

Sekre­ta­riat: 794 966 609

Biuro Zarządu: 698 957 789

e-mail: ggsprojekt@ggsprojekt.pl
NIP      6272743787
REGON 363098302
KRS 0000588295

 

Imię i nazwi­sko (wyma­gane)

Adres email (wyma­gane)

Temat

Treść wia­do­mo­ści

 

Źró­dła:

http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika,materialy_i_technologie,artykul,proste_metody_wzmacniania_podloza___wymiana_konsolidacja_przeciazenie_dreny_pionowe,6710

http://www.mgprojekt.com.pl/blog/bledy-na-budowie-fundamenty/

http://muratordom.pl/budowa/fundamenty/13-najczestszych-bledow-na-budowie-jak-ich-uniknac,14_12973.html

About the Author

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »