20
PAź
2017

Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Doku­men­ta­cja badań pod­łoża grun­to­wego Doku­men­ta­cja badań pod­łoża grun­to­wego to doku­ment okre­śla­jący rodzaj, wła­ści­wo­ści, cechy wytrzy­ma­ło­ściowe oraz odkształ­cal­ność pod­łoża grun­to­wego oraz poziom wód grun­to­wych, sta­tecz­ność nasy­pów i wyko­pów...
16
MAJ
2017

Kilka słów o błędach popełnianych na budowach…

Naj­częst­sze błędy popeł­niane na budo­wach… jak ich unik­nąć? Pra­cow­nia geo­lo­gii i ochrony śro­do­wi­ska od początku ist­nie­nia świad­czy usługi z zakresu obsługi budów i odwier­tów geo­tech­nicz­nych. Odwie­dzamy budowy na tere­nie całego kraju, z naci­skiem na Śląsk...
19
KWI
2017

Kieszonkowe przyrządy geologa

Kie­szon­kowe przy­rządy geo­loga Obec­nie więk­szość pra­cowni geo­lo­gicz­nych dys­po­nuje nowo­cze­snym sprzę­tem badaw­czym wyko­rzy­sty­wa­nym w pra­cach polo­wych i labo­ra­to­ryj­nych  Sprzęt geo­lo­giczny. W cza­sie badań makro­sko­po­wych gruntu geo­log ma za zada­nie...

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »