17
MAJ
2018

Ostatnie realizacje…

Ope­rat wod­no­prawny na pobór wód pod­ziem­nych w Goczałkowicach-Zdrój dla Muszyń­ski Jacek Zakład Ogrod­ni­czy. Odwierty geo­lo­giczne wraz z opi­nią geo­tech­niczną ul. Grund­manna w Kato­wi­cach. Opi­nia geo­tech­niczna dla prze­bu­dowy fun­da­mentu  hali pro­duk­cyjno...
21
LUT
2018

Ostatnia realizacja

Pobór prób oraz wyko­na­nie badań okre­śla­ją­cych zawar­tość sub­stan­cji che­micz­nych na zle­ce­nie BARYSZ POINT LINE Sp. z o. o. Zakres badań: sub­stan­cje ropo­po­chodne (suma ben­zyn, suma olei mine­ral­nych), BTEX ‚WWA metale cięż­kie Cu, Zn, Pb, Cd, Cr, Ni, Hg, As   Nasza...
20
PAź
2017

Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Doku­men­ta­cja badań pod­łoża grun­to­wego Doku­men­ta­cja badań pod­łoża grun­to­wego to doku­ment okre­śla­jący rodzaj, wła­ści­wo­ści, cechy wytrzy­ma­ło­ściowe oraz odkształ­cal­ność pod­łoża grun­to­wego oraz poziom wód grun­to­wych, sta­tecz­ność nasy­pów i wyko­pów...
16
MAJ
2017

Kilka słów o błędach popełnianych na budowach…

Naj­częst­sze błędy popeł­niane na budo­wach… jak ich unik­nąć? Pra­cow­nia geo­lo­gii i ochrony śro­do­wi­ska od początku ist­nie­nia świad­czy usługi z zakresu obsługi budów i odwier­tów geo­tech­nicz­nych. Odwie­dzamy budowy na tere­nie całego kraju, z naci­skiem na Śląsk...
19
KWI
2017

Kieszonkowe przyrządy geologa

Kie­szon­kowe przy­rządy geo­loga Obec­nie więk­szość pra­cowni geo­lo­gicz­nych dys­po­nuje nowo­cze­snym sprzę­tem badaw­czym wyko­rzy­sty­wa­nym w pra­cach polo­wych i labo­ra­to­ryj­nych  Sprzęt geo­lo­giczny. W cza­sie badań makro­sko­po­wych gruntu geo­log ma za zada­nie...

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »