19
CZE
2017

Badania pod przydomową oczyszczalnię ścieków

Przy­do­mowa oczysz­czal­nia ście­ków jest wspa­niałą alter­na­tywą dla stan­dar­do­wego szamba — tania w eks­plo­ata­cji, bez­pieczna dla śro­do­wi­ska. Rodzaj oczysz­czalni uza­leż­niony jest od warun­ków gruntowo-wodnych. Pra­cow­nia GGS-Projekt prze­pro­wa­dza bada­n...
24
MAJ
2017

Najnowsze realizacje

Ostat­nie reali­za­cje Zespołu GGS-Projekt: Wyko­na­nie ozna­cze­nia zawar­to­ści nie­do­pusz­czal­nych zanie­czysz­czeń 2 pró­bek wraz z doku­men­ta­cją foto­gra­ficzną dla TÜV Rhe­in­land Pol­ska Sp. z o.o. Spo­rzą­dze­nie ope­ratu wod­no­praw­nego na pobór wód pod­ziem­nyc...

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »