05
CZE
2018

Współpraca z JSW S.A.

Z wielką przy­jem­no­ścią infor­mu­jemy, że zakoń­czy­li­śmy kolejny duży pro­jekt zwią­zany z pra­cami geo­lo­gicz­nymi w oto­cze­niu szybu V KWK „Pnió­wek”, nale­żą­cego do JSW S.A. W pra­cach brały udział: GGS-Projekt Pra­cow­nia geo­lo­gii i ochrony śro­do­wi­ska Sp. z o.o....
17
MAJ
2018

Ostatnie realizacje…

Ope­rat wod­no­prawny na pobór wód pod­ziem­nych w Goczałkowicach-Zdrój dla Muszyń­ski Jacek Zakład Ogrod­ni­czy. Odwierty geo­lo­giczne wraz z opi­nią geo­tech­niczną ul. Grund­manna w Kato­wi­cach. Opi­nia geo­tech­niczna dla prze­bu­dowy fun­da­mentu  hali pro­duk­cyjno...
13
KWI
2018
14
LUT
2018

Gruntowe pionowe wymienniki ciepła

Kie­ru­jąc się naszym doświad­cze­niem możemy śmiało stwier­dzić, że naj­bar­dziej popu­larne są pio­nowe, grun­towe wymien­niki cie­pła. Czym jest pio­nowy, grun­towy wymien­nik cie­pła? Naj­pro­ściej mówiąc pio­nowy, grun­towy wymien­nik cie­pła to rurka (sonda) wypeł­nion...
12
WRZ
2017

Najważniejsze realizacje końcówki lata w GGS-Projekt

Opi­nia geo­tech­niczna dla inwe­sty­cji pod nazwą „Budowa sta­dionu lek­ko­atle­tycz­nego w Tychach” Doku­men­ta­cja badań pod­łoża grun­to­wego wraz z opi­nią geo­tech­niczną dla inwe­sty­cji wypro­wa­dze­nia mocy z nowo­pro­jek­to­wa­nej elek­trowni opa­la­nej bio­ma...
29
SIE
2017

Ostatnie realizacje

Reali­za­cje hydro­ge­olo­giczne:   Opi­nia hydro­ge­olo­giczna doty­cząca oddzia­ły­wa­nia zbior­nika reten­cyj­nego znaj­du­ją­cego się na tere­nie ter­mi­nala SCHENKER Sp. z o.o. w Pysko­wi­cach na działki xxxx; Ope­rat wod­no­prawny na odpro­wa­dze­nie ście­ków komu­nal­nych...
26
CZE
2017

Ostatnia realizacja

Opi­nia okre­śla­jąca warunki geo­tech­niczne pod pro­jek­to­waną budowę nowej infra­struk­tury kole­jo­wej, w rejo­nie sta­cji Bór Dolny, dla rekul­ty­wa­cji terenu CTL Maczki Bór, w Sosnowcu. Zada­niem opi­nii było okre­śle­nie budowy geo­lo­gicz­nej i warun­ków...
07
CZE
2017

Metody wierceń geologicznych

Wier­ce­nia geo­lo­giczne są ele­men­tarną metodą pozy­ski­wa­nia infor­ma­cji o pod­łożu. Wier­ce­nie geo­lo­giczne umoż­li­wiają: pobie­ra­nie pró­bek grun­tów usta­le­nie pro­filu geo­lo­giczne usta­le­nie cech fizyczno-mechanicznych grun­tów pobie­ra­nie pró­bek wód i...
05
KWI
2017

Badanie zagęszczenia gruntu

Jak badamy zagęsz­cze­nie gruntu? Zagęsz­cze­nie gruntu okre­ślane jest na pod­sta­wie dwóch para­me­trów: Stop­nia zagęsz­cze­nia ID Wskaź­nika zagęsz­cze­nia IS Oferta GGS-Projekt Chcesz otrzy­mać ofertę na zagęsz­cze­nia gruntu ? Wypeł­nij szybki for­mu­larz i otrzy­maj zniżkę...
12

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »