16
PAź
2017

Ostatnie realizacje…

Opi­nia geo­tech­niczna wraz z doku­men­ta­cją badań pod­łoża grun­to­wego oraz pro­jekt geo­tech­niczny ul. Jan­kego w Kato­wi­cach na zle­ce­nie BM AQUA Sp. z o.o. Sp.k. Odwierty geo­lo­giczne ul. Ślą­ska w Świę­to­chło­wi­cach. Ope­rat wod­no­prawny na odpro­wa­dze­nie wó...
05
MAJ
2017

Hydrogeologia

Nasza firma z powo­dze­niem reali­zuje pro­jekty z zakresu hydro­ge­olo­gii. W ostat­nim cza­sie wyko­na­li­śmy ope­raty na wyko­na­nie urzą­dzeń wod­nych, odpro­wa­dze­nie oczysz­czo­nych wód opa­do­wych i roz­to­po­wych oraz pobór wód ze studni. Do naszych klien­tów dołą­czyli...
07
GRU
2016

abc Pozwolenia wodnoprawne, operaty wodnoprawne

  Masz dość wer­to­wa­nia Ustaw, poszu­ki­wa­nia infor­ma­cji nt ope­ra­tów wod­no­praw­nych i pozwo­leń wod­no­praw­nych na stro­nach i forach inter­ne­to­wych? Od dziś wszyst­kie inte­re­su­jące i potrzebne Ci infor­ma­cje znaj­dziesz w naszym arty­kule. Ope­raty i pozwo­le­nia...

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »