04
PAź
2018

abc…pozwolenia wodoprawne, operaty wodnoprawne cz.II

Odpro­wa­dze­nie desz­czówki a nowe Prawo Wodne Zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym Pra­wem Wod­nym wody opa­dowe i roz­to­powe nie są trak­to­wane jako ścieki, nato­miast nadal na ich odpro­wa­dze­nie wyma­gane jest pozwo­le­nie wod­no­prawne. Wyko­nu­jemy ope­raty wod­no­prawn...
08
SIE
2018

Realizacje… operaty wodnoprawne — pozwolenia wodnoprawne

  Na zle­ce­nie Urzędu Mia­sta Płock wyko­na­li­śmy 5 ope­ra­tów wod­no­praw­nych oraz uzy­ska­li­śmy pozwo­le­nia wod­no­prawne, tj: Ope­rat wod­no­prawny na odpro­wa­dza­nie oczysz­czo­nych wód opa­do­wych i roz­to­po­wych ist­nie­jącą kana­li­za­cją desz­czową do rowu „A” ...
17
MAJ
2018

Ostatnie realizacje…

Ope­rat wod­no­prawny na pobór wód pod­ziem­nych w Goczałkowicach-Zdrój dla Muszyń­ski Jacek Zakład Ogrod­ni­czy. Odwierty geo­lo­giczne wraz z opi­nią geo­tech­niczną ul. Grund­manna w Kato­wi­cach. Opi­nia geo­tech­niczna dla prze­bu­dowy fun­da­mentu  hali pro­duk­cyjno...
25
STY
2018

Zmiany w Prawie Wodnym…

Od wielu mie­sięcy w mediach dys­ku­to­wano na temat słusz­no­ści zmian w Pra­wie Wod­nym, które były podyk­to­wane, przede wszyst­kim, potrzebą dosto­so­wa­nia pol­skiego prawa do dyrek­tyw UE. Długo ocze­ki­wane i oma­wiane zmiany  przy­niósł rok 2018. Od 1 stycz­nia 2018 roku...
16
PAź
2017

Ostatnie realizacje…

Opi­nia geo­tech­niczna wraz z doku­men­ta­cją badań pod­łoża grun­to­wego oraz pro­jekt geo­tech­niczny ul. Jan­kego w Kato­wi­cach na zle­ce­nie BM AQUA Sp. z o.o. Sp.k. Odwierty geo­lo­giczne ul. Ślą­ska w Świę­to­chło­wi­cach. Ope­rat wod­no­prawny na odpro­wa­dze­nie wó...
05
MAJ
2017

Hydrogeologia

Nasza firma z powo­dze­niem reali­zuje pro­jekty z zakresu hydro­ge­olo­gii. W ostat­nim cza­sie wyko­na­li­śmy ope­raty na wyko­na­nie urzą­dzeń wod­nych, odpro­wa­dze­nie oczysz­czo­nych wód opa­do­wych i roz­to­po­wych oraz pobór wód ze studni. Do naszych klien­tów dołą­czyli...
07
GRU
2016

abc Pozwolenia wodnoprawne, operaty wodnoprawne

  Masz dość wer­to­wa­nia Ustaw, poszu­ki­wa­nia infor­ma­cji nt ope­ra­tów wod­no­praw­nych i pozwo­leń wod­no­praw­nych na stro­nach i forach inter­ne­to­wych? Od dziś wszyst­kie inte­re­su­jące i potrzebne Ci infor­ma­cje znaj­dziesz w naszym arty­kule. Ope­raty i pozwo­le­nia...

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Translate »